Vad är DoC?

Tillverkaren eller importören skall utfärda en "Försäkran om överensstämmelse" (eng. Declaration Of Conformity "DoC") samt CE-märka apparaten, därefter får apparaten tas i bruk eller säljas i Europa.

Kunskapen i butikerna/importören om reglerna när det gäller CE-märkning på elektriska produkter är ibland bristfällig. Många, såväl återförsäljare som konsumenter, litar på att alla elprodukter är pålitliga och säkra. Så är det dock inte alltid och som inköpare måste man därför vara uppmärksam om den vara man vill köpa inte är S-märkt. Enbart CE-märkning av en armatur eller annan elprodukt behöver inte betyda att varan är säker. Vid CE-märkning är det tillverkaren som garanterar säkerheten. Det bör noteras att om importören tar in en apparat och släpper den på marknaden och den visar sig inte uppfylla kraven är det importören som har ansvaret, inte tillverkaren. Därför måste förstås importören vara övertygad om att tillverkaren är att lita på.

Att vid inköp nöja sig med att en produkt är enbart CE-märkt räcker inte. För de varor som inte är S-märkta, eller har något annat certifieringsmärke utöver den obligatoriska CE-märkningen, ska butiken kräva in dokumentation, "Försäkran om överensstämmelse (eng. Declaration Of Conformity)", av sin leverantör. Dokumentationen som är tillverkarens eget intygande till myndigheten att produkten uppfyller säkerhetskraven. Importören bör kräva av tillverkaren att denne visar underlaget för EG-försäkran till exempel provningsrapport eller i vissa fall det tekniska underlaget. Notera att detta är inte något myndighetskrav utan något som importören själv måste ta initiativ till för att försäkra sig om att den produkt som denne tänker importera är OK. Om tillverkaren inte vill eller inte kan visa på relevanta underlag bör importören överväga att avstå från import.

Risk för försäljningsförbud finns för produkten om dokumentationen saknas, eller inte går att få fram inom rimlig tid belägger Elsäkerhetsverket varan med försäljningsförbud vid en marknadskontroll. Det kan vara kännbart för en importör/butik som har köpt många exemplar av den indragna artikeln. I flera fall har olika leverantörer, vid begäran, inte kunnat leverera de begärda dokumentet som de är skyldiga att ha.

LINDH Teknik hjälper företagen att på rätt sätt gå igenom dessa procedurer för att underlätta och/eller prova att alla kraven uppfylls.

Vi kan även hjälpa dig med kraven i DoC (Declaration of Conformity).
Vi kan hjälpa dig med alla papper för TCF (Technical Construction File)
Vi kan hjälpa dig att ställa krav mot era leverantörer/tillverkare.
Vi kan hjälpa dig med andra problem inom detta område.
Vill du ha hjälp ring eller skicka ett mail.