Vad är CE-märkning?


Tillverkaren eller importören inom Europa skall utfärda en "Försäkran om överensstämmelse" (eng. Declaration Of Conformity "DOC") samt CE-märka apparaten. Därefter får apparaten tas i bruk eller säljas inom Europa.

CE

EG började tidigt arbeta med att undanröja tekniska handelshinder. Redan 1969 såg de första EG-direktiven dagens ljus. Direktiven reglerar bl.a. de krav man ställer på en produkt och är ett bra verktyg för att undanröja tekniska handelshinder.
EG-direktiven var uppdelade i en legal och en teknisk del och kunde närmast jämföras med en lag, kungörelse eller föreskrift.
Direktiven utarbetas gemensamt av EG-länderna. Innehållet i ett direktiv måste sättas i kraft genom nationella beslut i varje EG-land - vilket tar tid.
Till att börja med försökte EG att utarbeta mycket detaljerade direktiv. EG:s dåvarande regler krävde dock enhällighet i alla beslut av samtliga medlemsstater, vilket medförde en stor tröghet i direktrivarbetet. Varje direktiv tog ca 7 år att utarbeta.
Arbetet pågick på detta sätt fram till 1985 då EG:s ministerråd, som tidigare nämnts, presenterade Vitboken. Fram till 1985 hade man trots allt hunnit med att utarbeta ca 600 direktiv. Ca 300 direktiv återstod för att man skulle kunna genomföra den inre marknaden.

Reglerna för CE-märkning av produkter har presenterats i ett direktiv (93/68/EEC) som kom ut i juli 1993.
Enligt direktivet är CE-märkning direkt kopplat till direktiv som följer principerna enligt "the New Approach" och "the Global Approach", s k "New Approach direktiv".
Inom denna ram regleras användningen av CE-märkning i varje särskilt produktdirektiv. De produkter som berörs av flera direktiv får endast en CE-märkning som anger att produkten uppfyller kraven i samtliga direktiv.

En kort lista på de vanligaste direktiven och vad de står för.