Frågor om CE-märkning?

Vad är CE märkning?
CE märkning är Europeiska Unionens symbol som visar överensstämmelse med Europeiska Gemenskapen (EG) Direktiv. Det är till för att bestyrka överensstämmelsen av en produkts skyddsnivå som definieras i EG Direktiven på den gemensamma marknaden. "CE" är en förkortning för "European Community (EC)" i de flesta av de åtta officiella staters språk:
- FRENCH. Communaute Européenne
- ITALIAN: Comunitá Europea
- PORTUGUESE: Comunidade Europeia
- SPANISH: Comunidade Europea.

Vilka produkter eller egenskaper är CE märket avsedd för?
Det är föreskriven för följande produkter eller egenskaper:
- Lågspännings utrustning "low voltage equipment" LVD (2014/35/EU).
- Enkla tryckkärl "simple pressure vessels" SPVD (2009/105/EC)
- Pressure equipment "tryckbärande anordningar" PED (97/23/EC).
- Leksakers säkerhet "safety of toys" (2009/48/EC).
- Byggprodukter "construction components" CPD (89/106/EEC).
- Elektromagnetisk kompatibilitet "ElectroMagnetic Compatibility" EMC (2014/30/EU).
- Maskinsäkerhet "machines" MD (2006/42/EC).
- Personlig skyddsutrustning "personal safety outfit" PPE (89/686/EEC).
- Gas förbrukande utrustning "gas consumption equipment" (90/396/EEC).
- Satelit utrustning "telecommunication terminal and satellite" RTTE (1999/5/EC) (20 april 2016 2014/53/EU.
- Medicinska produkter "medical products" MDD (93/42/EEC).
- In vitro diagnostic medical devices IVD (98/79/EC)
- Utrustning i explosiv atmosfär "explosive areas" ATEX 94/9/EC (20 april 2016 2014/34/EU).
- Measuring instruments MID (2004/22/EC)
- Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) (2011/65/EU).
- Chemical substances (REACH) (EC) 1907/2006.
- Ecodesign and Energy Labelling (2009/125/EC) och (2010/30/EU).
- Packaging and packaging waste (94/62/EC).
- New legislative framework (NLF) (EC) 765/2008
- General product safety (2001/95/EC).
- Med flera, se Direktiv listan

När gäller Maskin- respektive LVD-Direktivet?
Om en produkt uppfyller kraven för en maskin i MD-direktivet och även kraven för LVD tar MD-direktivet över både LVD och EMC-direktivet. Men eftersom maskindirektivet omfattar alla risker för en maskin är det inte nödvändigt att följa verifieringsförfarandet för EMC- och LVD-direktiven utan det räcker med maskindirektivet "MD".

För vem är denna märkning avsedd för?
Denna märkning vänder sig till myndigheterna och inte till konsumenterna. Om en produkt är CE-märkt antar myndigheterna i EG medlems länder att produkten anses uppfylla direktivens krav och därför kan denna produkt placeras på den Europeiska marknaden. Den är inte ett bevis på kvaliteen som många tror.

Vem är ansvarig för riktigheten för denna förklaring?
Ansvarig person är tillverkaren, hans auktoriserade representant etablerad inom EG eller importör i respektive EG medlems länder.

Finns det några föreskrifter för användande av CE märkets överensstämmelse?
Direktivet 93/68/EEC handlar om hur CE märket skall tillämpas. Det innefattar följande områden giltighet, innebörd, logotyp, tillämpning och skydd av denna märkning och dessutom modifiering av existerande direktiv. Noggranna riktlinjer finns i "Module Directive" 93/465/EEC.

Vad sägs om reklam med CE märket?
CE märket är inte till för konsumenter och inte för reklam, endast indirekt.

Hur är det med andra märken?
Privata test märken som uttrycker överensstämmelse av standarder kan också tillämpas såsom t.ex. S, UL, WEEE, TUV, RCM, PCE, etc.

Vem anbringar CE märket?
Tillverkaren, hans auktoriserade representant etablerad inom EG eller importör i respektive EG medlems länder kan anbringa märket. Märkets form är bestämd i respektive EG direktive. Med andra ord CE märket är INTE utfärdat av myndighet, organisation eller test institut.

Vilka proportioner har CE märket?
Det är viktigt att propotionerna är riktiga och inga andra symboler får användas som kan förväxlas med denna. Det finns ett liknande symbol som inte får förväxlas med denna och det är China Export "CE", var uppmärksam så du inte luras av detta om du importerar någon produkt.

CE

Vem konsulteras om CE märkets överensstämmelse?
LINDH Teknik han hjälpa till och undersöka om era produkter uppfyller applicerbara direktiven och har rätt märkning både för den Europeiska och övriga marknader.