RoHS direktivet

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EU

Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ( RoHS / RoHS2) 2001/65/EU

Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) trädde i kraft 2003 och gällde för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare. Detta direktiv gällde inte vissa kategorier av elektriska och elektroniska produkte.
Från 2013 har detta direktiv ersatts med ett nytt (2011/65/EU) som införlivas i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Varför har man inför detta direktiv?
Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid hantering av avfall.
RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver (Hg), kadmium Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr6+) och flamskyddsmedlen (PBB) och (PBDE) i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik.

Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. Där kommer WEEE direktivet in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-direktivet 2002/96/EG) som hanterar avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning gäller tillsammans med RoHS 2 direktivet i dag.

Direktivet reglerar halterna av kvicksilver (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd), sexvärt krom (Cr6+), polybromerade bifenyler (PBB) samt polybromerade difenyletrar (PBDE), gränsvärdena för dessa ämnen i dag är följande:

Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler samt polybromerade difenyletrar, utom för kadmium som är begränsat till 0,01 viktprocent.

Nya uppdaterade RoHS 2 direktivet har man även infört begränsningar på tidigare undantagna kategorier. Dessa kategorierna kommer gradvis att omfattas av direktivet enligt nedan:

2014: Medicinteknisk utrustning (kategori 8) samt utrustning för övervakning och kontroll (kategori 9) som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2014 omfattas av RoHS 2.

2016: Medicinteknisk utrustning för in vitro-diagnostik som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2016 omfattas av RoHS 2.

2017: Industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2017 omfattas av RoHS 2.

2019: All övrig utrustning (inklusive kategori 11)

I och med att man införde (kategori 11) för övriga utrustningar så finns det inga undantag längre mot detta direktiv.