EMC Lagar & Regler

Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda elektrisk utrustning tillsammans. Utrustning kan vara apparater eller fasta installationer.

EMC är ett tillstånd där olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

Historien bakom EMC är lika gammal som radiotekniken. Redan i radions barndom hade man problem med radiostörningar och radio och EMC har hängt ihop sedan dess. Med tiden har fler och fler störningsfenomen tillkommit och störningar kan även ta sig fram utmed ledningar - ledningsbundet.

------------------

Den lag som är högaktuell för närvarande är naturligtvis Svensk EMC-lag (SFS 1992:1512), som grundas på EMC-direktivet (89/336/EEC) med tilläggsdirektiv. Direktivet började gälla 1992-01-01 med en övergångsperiod till och med 1995-12-31, därefter gäller lagen fullt ut. Direktivet blev uppdaterad till nummer (2004/108/EC och gällde fullt ut den 20 July 2007 fram till den 20 April 2016 då den ånyo blev uppdaerad till 2014/30/EU som gäller idag.

I den svenska tillämpningen SFS 1993:1067 av EMC-Direktivet står under Skyddskrav, (section) 4:
En apparaten skall vara så konstruerad att:
1. den elektriska störning den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett.
2. apparaten har en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning så att den kan fungera som avsett.

Tillverkaren eller importören skall utfärda en tillverkardeklaration samt CE-märkta apparaten då den uppfyller dessa krav i sin miljö, därefter får apparaten tas i bruk eller säljas.

Lagar, förordningar och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet finns i sin helhet att läsa på ELSÄKERHETSVERKET hemsida.

Lag

SFS 1992:1512 Lag om elektromagnetisk kompatibilitet

Förordningar

SFS 1993:1067 Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet

Föreskrifter

ELSÄK-FS 2007:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

ELSÄK-FS 2016:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Ovan lagar och regler gäller bara för Europa, övriga länder har egna lagar och regler som skall följas. För att veta vad som gäller i övriga länder kan LINDH Teknik hjälpa dig att bedömma dess krav utifrån produktens typ användnings område.

Nu när vi vet vad som gäller måste vi hitta lämplig standard som vår produkt skall klara för att uppfylla lagen. Detta arbete är inte så lätt för den utomstående varför jag vill rekommendera Er att diskutera med kunning personal t.ex. LINDH Teknik. Men i stort gäller följande. Om det finns en produkt standard (t.ex. EN 61326-2-5) skall den alltid användas. Om det inte finns någon produkt standard undersöker man om det finns någon produktfamilj standard (t.ex. EN61326-1) att välja. Om ingen lämplig standard finns så gäller den generiska EMC standarden familjen EN61000-6-x.