MD direktivet

Machinery (MD) 2006/42/EC

Maskindirektivet (MD) 2006/42/EC

Från den 29 december 2006 gäller maskindirektivet (2006/42/EC). Tillverkare som vill sälja sina produkter inom EU/EES-området måste följa maskindirektivets krav. Det gäller även dem som enbart säljer inom Sverige eller som tillverkar maskiner för eget bruk.

Vad är då en maskin? Maskindirektivet gäller för maskiner och säkerhetskomponenter och för att direktivet ska gälla måste produkten rymmas inom någon av nedanstående definitioner:

• En grupp inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, samt tillhörande drivorgan, styr- och driftkretsar mm, vilka förenats för ett särskilt ändamål, speciellt för bearbetning, behandling, förflyttning eller förpackning av material.

• Termen "maskin" gäller också för en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte, ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet.

• Med "maskin" avses också utbytbar utrustning som ändrar en maskins funktion och som släpps ut på marknaden i syfte att av operatören själv sammansättas med en maskin eller en serie av olika maskiner eller med en traktor, såvida denna utrustning inte är en reservdel eller ett verktyg.

• Direktivet gäller också för säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden separat.

En säkerhetskomponent definieras enligt följande:

En komponent som
• dels inte är en utbytbar utrustning.
• dels släpps ut på marknaden av tillverkaren eller den som representerar honom inom EU/EES för att uppfylla en säkerhetsfunktion när den används.
• dels är sådan att fel medför fara för utsatta personers hälsa eller säkerhet.

Definitionen kan vara svår att tyda. En grundtanke är dock att en maskin i direktivets mening ska vara komplett. En ensam motor eller ett ensamt styrsystem är därför inte att betrakta som en maskin utan det är först om man kopplar samman dem som man har en maskin i lagtextens mening.
Levererar en tillverkare en maskin som ska ingå i en större maskinanläggning ska CE-märkningen utföras av den som ansvarar för konstruktion och hopkoppling av den kompletta anläggningen, kan t.ex. vara en monteringslina.

Maskiner vars enda kraftkälla är direkt manuellt arbete, såvida det inte är en maskin som används för att lyfta eller sänka laster får INTE märkas med maskindirektivet.