EMC mätningar


EMC provning utförs i regel mot de EMC-standarder som är aktuella för respektive apparat eller system och med hänsyn till vilka marknader den skall säljas på. Efter mätningar med godkänt resultat skrivs en teknisk rapport och ett intyg på att apparaten som EMC-provats överensstämmer med kraven i gällande standard(er).

Vid immunitetsprovning (tålighetsprovning) måste kunden känna till sin apparat i detalj för att kunna ge rätt information inför provningen. Han skall ha gjort en specifikation på vad som får påverkas och hur mycket vid kortvariga störningar (transienter) och vid kontinuerliga störningar (radio sändare).

 

Att tänka på inför EMC provning!

Vi ansvarar för att provningen utföres på ett riktigt sätt i enlighet med vald EMC standard.

Ni som kund ansvarar för provningsobjektet, dess funktion, uppkoppling och övervakning samt efter vilken standard som provningen ska utföras. Vi hjälper naturligtvis även till med detta om ni önskar.

Tillämplig standard är beroende av objektets typ och användningsområde.
Finns tillämplig produktstandard? Om inte, gäller vid CE märkning den Generiska standarden för "Industrimiljö" eller för "Kontor, bostad, butiks-miljö". Vilken miljö gäller för Er produkt? Detta bör framgå av tillverkarens specifikation, om inte bör de strängaste kraven för de båda miljöerna användas.

För att resultatet av EMC provningen ska kunna utgöra underlag för CE-märkning så bör provningsobjektet vara i slutgiltigt produktionsmässigt skick. En förändring av objektet efter genomförd provning kan kräva omprovning eller bedömning av "Competent Body'' i form av rapport eller certifikat.

Utfallet av EMC-provningen är i allmänhet starkt beroende av provningsuppställningen. Det är därför viktigt att uppkopplingen så långt som möjligt efterliknar den slutliga installationen och är utförd enligt eventuella installationsföreskrifter, speciellt med avseende på jordning, val av kabel-typ, -längd och -förläggning, kapsling m m. Vid avsaknad av specificerade installationskrav bör provningen utföras med oskärmade kablar, utan kapsling osv.

Vid emissionsmätning ska provningsobjektet arbeta i "värsta moden" (ett switchat matningsdon kan tex. emittera mest störningar vid låg inspänning och max last). Tänk igenom vad som är "värsta moden" för ditt objekt. Undersökande provning kan behövas.

Vid tålighetsprovning ska provningsobjektet arbeta i "känsligaste moden" (tex. med högsta förstärkning inställd på ett ingångskort). Tänk igenom vad som är "känsligaste moden" för ditt objekt. Undersökande provning kan behövas.

Vid provning av tålighet mot strålade radiofrekventa fält så ska provningsobjektet om möjligt rymmas inom en begränsad volym där det påstrålade fältet är homogent annars dubbleras provtiden om uppställningen måste ändras.

Vid provning av tålighet mot radiofrekventa fält så ökas frekvensen i steg. Tidsavståndet mellan dessa steg (dwell time) ska väljas så att eventuell påverkan på provningsobjektet hinner detekteras mellan stegen. Tänk därför igenom vad cykeltiden är för Ert objekt och övervakning. Det är viktigt att denna tid hålls nere annars tar provningen mycket lång tid med stora kostnader som följd.

Vid provning av tålighet mot elektrostatisk urladdning (ESD) så föreskriver standarden att urladdning skall ske mot "punkter och ytor åtkomliga av alla användare under normal drift och underhåll". Vad innebär detta för Ert objekt?

Vid tålighetsprovning så definierar ofta standarden olika funktionskriterier beroende på om störningen är av transient eller konternuerlig karaktär. Nedan finner Ni ett ett exempel på funktionskriterier vid olika provningar för den generiska immunitetsstandarden EN61000-6-x)

A=Provningobjektet ska ha normal funktion före, under och efter provningen. Ingen funktionspåverkan utöver tillverkarens specifikation tillåts.

B=Provningobjektet ska ha normal funktion före och efter provningen. Tillfällig funktionspåverkan under provningen tillåts.

C=Tillfällig funktionspåverkan under provningen tillåts, förutsatt att normal funktion återtas automatiskt eller genom manuell omstart.

Tålighetsprovning Karaktär Kriterie
Påstrålat RF fält
konternuerlig
A
Injecerad RF ström
konternuerlig
A
Fast Transient, Burs/EFT
transient
B
ESD transient
transient
B
Åskpuls, surge
transient
B
Matningsavbrott
-
B/C

Tänk igenom vad A-C kriteriet motsvarar för Ert objekt.

Vad är störd funktion? Tex. hur stor avvikelse accepteras på ett analogt värde?

Vad säger produktspecifikation?

Man bör dessutom fundera på om B-kriteriet är tillräckligt för transienta störningar, är det acceptabelt med en funktionsstörning och vad får den för konsekvenser. Dvs. kraven enligt standarden är minimikrav och i vissa applikationer lägre än vad slutkunden kan tänkas acceptera.

När funktionskriterierna är definierade återstår att säkerställa att alla tänkbara felfunktioner hos provningsobjektet kan detekteras och övervakas, tex. genom speciella testprogram, loggning av signalnivåer, "I/O loopar" etc.

Provning med radiofrekventa elektromagnetiska fält utföres i skärmade mäthall. Vid dessa prov är det ej lämpligt att vistas i hallen varför övervakning av provobjektets funktion måste ske från ett intilliggande kontrollrummet via i hallen befintliga videokameror eller signal / kommunikations kablar.

Det smidigaste är om eventuella felfunktioner loggas antingen av provningsobjektet själv eller av extern utrustning. Provningstiden kan bli lång så en konternuerlig visuell övervakning kan vara tröttsam.

Lycka till med provningen.